Палеонтологічні (геологічні) об’єкти, які слугували фактичним матеріалом або об’єктами наукових досліджень, вивчені з подальшим опублікуванням отриманих результатів в області природничих наук (зокрема Наук про Землю) – справедливо формують наукову, історичну й меморіальну спадщину. Музейні фонди (колекції, науково-дослідні праці, стародруки) та інші предмети Палеонтологічного музею становлять культурно-національне надбання. Вони відображають не лише підвалини закладення «храму муз» геологічних наук у Східній Європі, але й, починаючи з ХІХ ст., зберігають науково-дослідний доробок (понад 250 наукових праць) не одного покоління геологів (палеонтологів) світового рівня, які працювали у Львівському Університеті упродовж 200 років.

За змістом, предметом і об’єктом досліджень публікації класифіковані на: 1) палеонтологічні, присвячені питанням систематики і класифікації викопних організмів, опису і зображенню нових таксонів (голотипів, неотипів, лектотипів, паратипів), укладанням атласів таксонів з порівнянням їх з аналогами інших регіонів; 2) стратиграфічні, які висвітлюють проблеми розчленування і кореляції відкладів за комплексами фосилій, обґрунтування віку гірських порід шляхом зіставлення з МХСШ, визначення біостратиграфічного значення груп фосилій для відповідного відрізку геологічного часу; 3) літолого-фацінальні, палеоекологічні та палеогеографічні, мета яких полягає у з’ясуванні умов побутування палеоорганізмів, відтворенні середовищ седиментації та реконструкції положення континентів та океанів; 4) кліматичні, присвячені визначенню поширення і положення кліматичних зон у просторі і часі; 5) праці геологічного змісту, що уточнюють уявлення про структурно-тектонічні одиниці території України та прилеглих регіонів, розуміння процесів і механізмів їхнього утворення. 6) Праці, що розкривають проблеми природо-заповідного й охоронного змісту території України. Це, зокрема публікації, присвячені геотуристичним об’єктам природного походження (палеонтологічним, стратиграфічним) й історико-архітектурним пам’яткам, зведених з природного декоративного каміння, які становлять або можуть претендувати на статус національного або Всесвітнього надбання. 7) Праці біографічного змісту, які висвітлюють життєвий і творчий шлях визначних постатей, відомих науковців-дослідників, які зробили вагомий внесок у розвиток Наук про Землю. 8) Науково-популярні статті, головна мета яких промоція ВНЗ і музею.

На сучасному етапі науково-дослідний і культурний доробок Палеонтологічного музею становить понад 250 наукових (монографії, атласи, статті), навчально-методичних (визначники, посібники), інформаційно-довідкових видань, путівники, біографічні повідомлення (життєписи).

Список публікацій

Путівники

 1. Вялов О.С., Венглинский И.В., Голев Б.Т., Горецкий В.А., Горбач Л.П., Кудрин Л.Н. Геологический музей Львовского государственного университета им. Ив. Франко (Краткий путеводитель). 1956.
 2. Бабинец А.Е., Буров В.С., Вялов О.С., Глушко В.В., Костюк В.П., Кудрин Л.М., Лазаренко Е.К., Славин В.И., Шеремета В.Г. Путеводитель экскурсий съезда Карпато-Балканской ассоциации / Под ред. Е.К. Лазаренко. Изд-во Львовского Государственного университета имени Ивана Франко. Львов.

Монографії

 1. Вялов О.С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение. К.: Наук. думка, 1966. 165 с.
 2. Стратиграфія УРСР. Неоген. Горецький В.О. Київ, 1977. Т. 8.
 3. Горецкий В.А., Венглинский И.В. Стратотипы миоценовых отложений Карпатских прогибов и Волыно-Подольской плиты. Киев: Наук. думка, 1979. 264 с.
 4. Венглинский И.В. Фораминиферы и биостратиграфия миоценовых отложений Закарпатского прогиба. Киев: Наук. думка, 1975. 263 с.
 5. Шеремета В.Г. Остракоды палеогена Украины. Издательство Львовского университета имени Ивана Франко, Львов. 1969. 258 с.
 6. Кульчицький Я.О. Стратиграфія УРСР (Крейда)Т. 7. (К., 1971).
 7. Кульчицький Я.О. Природа Івано-Франківської області (Л.,1973).
 8. Кульчицький Я.О. Стратиграфия СССР. Палеогеновая система (М.,1975).
 9. Кульчицький Я.О. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат(Л.,  Ч. 1, Л., 1977. Ч. 2).
 10. Кульчицький Я.О.Природа Чернівецької області (Л., 1978).
 11. Кульчицький Я.О. Литология и породы-коллекторы на больших глубинах в нефтегазоносных провинциях Украины(К., 1983).
 12. Кульчицький Я.О.Тектоника и металлогения Советских Карпат (К., 1988).
 13. Кульчицький Я.О.Основи вчення про формації (геогенерації) (Л., 1973).
 14. История геологического развития Украинских Карпат / Р.Й.Лещух, О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш, А.М. Романив, П.Н. Царненко, И.Т. Циж, Л.Д. Пономарева. Киев: Наук. думка, 1981. – 180 с.
 15. Лещух Р. Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат. Київ: Наук. думка, 1982. 164 с.
 16. Лещух Р. Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор’я. Київ: Наук. думка, 1987. 220 с.
 17. Лещух Р. Нижня крейда Заходу і Півдня України. Київ: Наук. думка, 1992. 208 с.
 18. Лещух Р. Юрські відклади Півдня України / Р. Й. Лещух, В. В. Пермяков, Б. М. Полухтович; Львів. держ. ун-т імені Івана Франка.Львів: Євросвіт, 1999. 335 с.
 19. Склад, якість, метаморфізм, водо- і метаногенераційний потенціал вугілля Південно-Західного вугленосного і Червоноградського геолого-промислового районів Львівсько-Волинського водо-газовугільного басейну : монографія / В.Ю. Забігайло, В.І. Узіюк, Є.В. Узіюк, І.В. Шайнога, Р.Л. Круглова, С.С. Сокоренко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 212 с.
 20. Лещух Р. Й. Мезозойські відклади південно-західної України і прилеглого шельфу / Р. Й. Лещух, О. М. Стражинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 220 с.
 21. Tuzyak Ya. Buhliv beds (Neogene, Miocene) of the Podillya (Western Ukraine): micropaleontological, stratigraphical, facial, paleoecological, paleogeographical diagnostic criteria and formation conditions // Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 526–581.

Навчально-методичні посібники

 1. Андрєєва-Григорович А.С. Систематика, морфологія і геологічне значення безхребетних організмів (Ч. 1. 1997; Ч. 2. 1999).
 2. Лещух Р., Іваніна А. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник, Львів, 2002. 99 с.
 3. Визначник решток палеоорганізмів / Г.І. Гоцанюк, А.В. Іваніна, Я.М. Тузяк, В.І. Узіюк, І.В. Шайнога. Навч.-метод. посібник. Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2007. 152 с.
 4. Іваніна А.В., Шайнога І.В., Тузяк Я.М. Атлас візуальних ознак. Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 24 с.
 5. Лещух Р., Смішко Р., Пащенко В. Геологічна практика на Поділлі і Українських Карпатах. Навчально-методичний посібник. Львів, 20 213 с.
 6. Іваніна А.В., Іваніна А.В., Шайнога І.В.Седиментологія. Навчально-методичний посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 144 с.
 7. Іваніна А., Гоцанюк Г. Історична геологія з основамипалеонтології. Частина 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях). Навч.-метод. посібник. Львів, 2017. 310 с.

Довідково-інформаційні видання, в якій висвітлюються питання діяльності Палеонтологічного музею і наукових шкіл

 1. Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Волошиновська О.І. Палеонтологічний музей Львівського Національного Університету імені Івана Франка // Еволюція органічного світу як підґрунття для вирішення проблем стратиграфії. – К.: Логос, 2002. – С. 3–5.
 2. Іваніна А.В., Волошиновська О.І., Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Палеонтологія у Львівському національному університеті імені І. Франка (80 років кафедрі історичної геології та палеонтології) // Проблеми стратиграфії фанерозою України. – К., 2004. – С. 268–271.
 3. Іваніна А.В. Палеонтологія і стратиграфія в геологічній освіті України / А. В. Іваніна, П. Ф. Гожик, Р. Й. Лещух, Г. І. Гоцанюк // Матеріали XXXVІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України «Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень» і «Палеонтологічна освіта та палеонтологічні колекції», 24–26 вересня 2015 р., Львів. – Київ, 2015. – С. 8–9.
 4. Іваніна А.В. Палеонтологічному музею у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 110 років / А. В. Іваніна, Р. Й. Лещух, Г. І. Гоцанюк, Волошиновська О. І., Мар’яш І. М. // Матеріали XXXVІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України «Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень» і «Палеонтологічна освіта та палеонтологічні колекції», 24–26 вересня 2015 р., Львів. – Київ, 2015. – с. 10–11.
 5. Іваніна А.В. Про Музей / Лещух Р. Й., Іваніна А.В, Гоцанюк Г. І. // Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України», 24–26 вересня 2015 р., Львів. – Львів, 2015. – с. 2–4.
 6. The Paleontological Museum of Ivan Franko National University of Lviv – 110 years / Hotsanyuk, A. Danyliv, A. Ivanina, R. Leschukch, I. Maryash.// Палеон. зб. – 2015. – № 47. – С. 3–9.
 7. Геологічний факультетЛьвівського національного університету імені Івана Франка (1945–2005): Довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 375 с.
 8. Білоніжка П. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945‑2010): довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О.Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 518 с.
 9. Енциклопедія. Львівський національний університету імені Івана Франка. Довідкове видання в 2 т. Т. І: А-К. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 716 с.
 10. Лещух Р., Іваніна А., Волошиновська О., Гоцанюк Г., Шайнога І., Тузяк Я. Кафедра історичної геології та палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка: Довідково-інформаційне видання. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 68 с.
 11. Гожик П.Ф., Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І. Про місце палеонтології та стратиграфії в галузевому стандарті геологічної освіти // Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції . Київ, 2014. – С. 14–16.
 12. Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І., Данилів А.Я. Палеонтологія у Львівському національному університеті імені Івана Франка (90 років кафедрі історичної геології і палеонтології) // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі. Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2014. – с. 17-19.
 13. Гоцанюк Г.І. Еволюція палеонтології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (90 років кафедрі історичної геології і палеонтології) / Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Данилів А.Я.// Проблеми геології фанерозою України. Матеріали V Всеукр. наук. конф. (8-10 жовтня 2014), Львів. – С. 32–36.
 14. Тузяк Я.М. Львівська мікропалеонтологічна школа як етап становлення мікро палеонтологічних досліджень на Заході України // Вісник Львівського ун-ту. Серія геологічна. 2017. – № 27. – С. 173–194. https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/p173-194-Tuziak.pdf
 15. Українське палеонтологічне товариство (Львівське відділення) // Українське палеонтологічне товариство. К., 2017. 170 с.
 16. Павлунь М. Геологічному факультету Львівського національного університет імені Івана Франка 75 років: довідково-інформаційне видання / Микола Павлунь, Орест Матковський, Євгенія Сливко, Петро Білоніжка, Антоніна Іваніна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 208 с.
 17. Tuzyak Ya. Conceptual and theoretical model of Natural Museums in the paradigm of modern education // The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. P. 150–153.
 18. Tuzyak Ya. Палеонтологічний музей Львівського національного університету на межі тисячоліть: історія, етапи становлення, сучасний стан // International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry” : conference proceedings, July 2-3, 2021. Lublin, : “Baltija Publishing”, P. 186–190.
 19. Tuzyak Ya. Paleontological Museum of LNU: prerequisites for creation, formation stages, substantiation of the value of collections and expositions, its importance to society // The 2 nd International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (August 4-6, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. Р. 133–143.
 20. Tuzyak Ya. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values / Ya.М. Tuzyak, А.V. Іvanina, H.І. Hotsanyuk, І.V. Shaynoha, А.Ya. Cherniak // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 30. N 2021. Р. 217–230. Режим доступу: – https://www.dnu.dp.ua/visnik/fgg/25

Наукові статті

 1. Dybczyński Т. Amonity górnego dewonu Kielc. Wiadomości tymcrasowe. Lwów, Kosmos, z. 4-6. 1913.
 2. ZychW. OldRed Podolski. Prace Polskiego Instytutu Geologichnego. Тот. II, zes. I.
 3. Tokarski Zagadnienie fosforytow Niezwiskich. Розріз фосфоритової губки. Kosmos 56 А, Lwów, 1931. Р. 1–224. Tabl. IV, fig. 2.
 4. Kokoszynska B. Stratygrafia dolnej kredy Polnocnych Karpat fliszowych. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 1949. 99 s.
 5. Kokoszynska B. Sprawozdanie z badań nad cenomanem Podola, Posiedź. Nauk. PIG, nr 21. 1920.
 6. Kokoszynska B. Wyniki badań nad cenomanem Podola, Spraw. T. N. Lwów, t. VIII. 1928.
 7. Kokoszynska B. O faunie, wykształceniu facjalnem i stratygrafii cenomanu na Podolu, Spraw. PIG, t. VI. 1931.
 8. Kokoszynska B. Dolna kreda antykliny Sanok – Brzozów, Spraw. T. N. Lwóio, t. XII. 1932. (wspólnie z W. Rogala).
 9. Kokoszynska B. W sprawie wieku tzw. łupków spaskich, Spraw. T. N. Lwów, t. XIII. 1933. (wspólnie z W. Rogalą).
 10. Kokoszynska B. Sprawozdanie z badań nad kredą śląską w Karpatach środkowych Posiedź. Nauk. PIG, nr 39. 1934. (wspólnie z W. Rogalą).
 11. Kokoszynska B. Wiadomość o znalezieniu kości mamuta w Jaremczu, Czasop. Geograf, t. XII. 1934.
 12. Kokoszynska B. Łupki spaskie, Posiedź. Nauk. PIG, nr 42. 1935. (wspólnie z W. Rogalą).
 13. Kokoszynska B. Sprawozdanie ze studiów nad stratygrafią łupków spaskich, Posiedź. Nauk. PIG, nr 45. 1936. (wspólnie z W. Rogalą).
 14. Kokoszynska B. Sprawozdanie z badań nad łupkami spaskkni, Posiedź. Nauk. PIG, nr 48. 1937. (wspólnie z W. Rogalą).
 15. Kokoszynska B. Cenoman w Złotnikach na Podolu, Biul. PIG, nr 17. 1939.
 16. Kokoszynska B. Badania dolnej kredy w Karpatach, Biul. PIG, nr 17. 1939.
 17. Kokoszynska B. Pokłady kredy na Podolu i Wołyniu (rękopis). Zarys stratygrafii i litologii formacji kredowej Wschodnich Karpat (rękopis). 1945.
 18. Kokoszynska B. Stratigrafia krejdianoho flisza Karpat, Naukowi Zapyski Lwiwśkoho Derżawnoho Uniwersyteta im. Franka, t. XI. 1946.
 19. ГорецкийA.КизучениюнеогеновойфауныЗакарпатскойобластиУССР. ТрудыЛьвовскогоГеологическогоОбществаприЛьвовскомГосударственном университете имени Ивана Франко. Геологическая серия, Вып. 1. 1948. С. 107–118.
 20. Горецкий A. О миоценовых моллюсках окрестностей с. Калины, Закарпатской области. Труды Львовского Геологического Общества при Львовском Государственном университете имени Ивана Франко. Палеонтологическая серия, Вып. 1. 1948. С. 65–70. Табл. 1.
 21. Горецкий A. Сарматские моллюски из скважин с. Березинка Закарпатской области. Труды Львовского Геологического Общества при Львовском Государственном университете имени Ивана Франко. Палеонтологическая серия, Вып. 1. 1948. С. 55–64.
 22. Кудрин Л.М. Ostrea digitalina Dub. из миоценовых отложений Закарпатья. Труды Львовского Геологического Общества при Государственном университете имени Ивана Франко. Палеонтологическая серия. Вып. 1. 1948. С. 41–53.
 23. Венглинский И.В. О некоторых представителях рядов: Nonion, Elphidium и Rotaiia в сарматских отложениях окрестности с. Березинки Закарпатской области. Труды Львовского Геологического общества. Палеонтологическая серия. Выпуск I. Львов. 1948. С. 77–88.
 24. Венглинский И.В. О микропалеонтологических исследованиях среднемиоценовых отложений Верхнее-Тиссенской впадины Закарпатской области. Труды Львовского Геологического общества. Палеонтологическая серия. Выпуск 2. Львов. 1953. С. 116–157.
 25. Голев Б.Г. О Paleodictyon из флиша Закарпатья. Труды Львовского Геологического общества. Палеонтологическая серия. Выпуск 2. Львов. 1953. С. 198–
 26. SzörenyiЕ. Podolia miocen tengeri sünfaunaja. Geologica Hungarica. Seria Fasc. 23. Budapestini. 1953.
 27. Кудрин Л.М. Chlamys elegans Andr. из отложений тортона юго-западной окраины Русской платформы. Геологический сборник Львовского Геологического Общества. № 1. 1954. С. 220–226.
 28. Горецкий В.А. Род Pectunculus из отложений тортонского яруса юго-западной окраины Русской платформы. Геологический сборник Львовского геологического общества №2-3, 1956. С. 194–202.
 29. Горецький В.О. Фауна онкофорових шарів Поділля. Наукові записки природознавчого музею Львівського філіалу АН України. Т. V, 1956. С. 24–43. Ел
 30. Кудрин Л.М. Venus Sobieskii Hilb. і Venus Sobieskii Hilb. var media Sok. из миоценовых отложений юго-западной окраины Русской платформы. Геологический сборник Львовского Геологического Общества. № 2–3. 1956.
 31. Горецкий В.А. О находке SchizastersardiniensisGotteanв тортонских отложениях Солотвинской впадины. Доклады и уведомления Львовского Государственного университета имени Ивана Франко. Вып. УП, ч. ІІІ. 1957.С. 267–276.
 32. Горецкий В.А. Инфауна тортона некоторых местонахождений Волыно-Подолии. Геологический сборник Львовского Геологического Общества. № 4. 1957. С. 277–294.
 33. Кудрин Л.М. О палеоэкологических исследованиях отложений нижнего горизонта нижнего тортона юго-западной окраины Русской платформы. Геологический сборник Львовского Геологического Общества. №4, 1957.
 34. Кудрін Л.М. Ервілійовий горизонт нижнього торгону Південно-Західної окраїни Російської платформи і умови його утворення. Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН УРСР. Т. VI. 1957. С. 114–125.
 35. Кудрін Л.М. Біостратиграфія і фації нижнього горизонту нижнього торгону південно-західного краю Російської платформи. Львівський державний університет імені Івана Франка. Питання геології. Вип. 9, 1958.
 36. Горецкий В.А. Chlamys sieniensis Lamarck и его подвиды в среднемиоценовых отложениях Подолии. Палеонтологический сборник Львовского Геологического Общества. № 1. 1961. С. 23–28.
 37. Кудрин Л.М. Миоценовые теребратулиды юго-западной окраины Русской платформы. Палеонтологический сборник Львовского Геологического Общества. № 1. 1961. С. 51–59.
 38. Вялов О.С., Горецкий В.А. О миоценовых Rhizocorallium Подольской плиты. Труды УкрНИГРИ вып. 9, С. 135–150.
 39. Вялов О.С., Горецкий В.А. Следы жизнедеятельности на поверхности контакта мела и миоцена в Подолии. Палеонтологический сборник ЛГУ № 2. вып. 1. 1965. С. 38–46.
 40. Горецкий В.А., Хмилевский З.И., Чабановская З.П., Бойко В.А. О новом местонахождении Rhizocorallium. Палеонтологический сборник ЛГУ. № 5, вып. 1. 1968. С. 136–
 41. Лещух Р.Й., Хмілевський З.І. Перша знахідка шестипроменевих губок в мезозойських вулканогенних відкладах Українських Карпат. Палеонтологічний збірник №11, випуск 2. Львів, 1974. С. 39–43.
 42. Лещух Р., Макаренко Д. Нові знахідки амонітів у верхньоюрських відкладах північно-західного краю Донбасу. Палеонтологічний збірник. № Львів. 2001. С.73–78.
 43. Іваніна А., Данилів А., Мазур В. Знахідка табулят в ордовицьких відкладах Поділля. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України. Збірник наукових праць. Інститу геологічпих наук. НАН України. Київ. 2006. С. 21–
 44. Гоцанюк Г., Лещух Р. Нові знахідки головоногих молюсків в юрських відкладах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України. Збірник наукових праць. Інституту геологічних наук. НАН України. Київ. 2006. С. 92–97.
 45. Лещух Р., Гоцанюк Г. Нові знахідки амонітів у нижньокрейдових відкладах Скибової зони Українських Карпат. Палеонтологічний збірник. № с. 31-36. табл. І. II. Львів. 2007. С. 143–149.
 46. Лещух Р., Неміш В. Нові знахідки амонітів у нижньокрейдовому фліші Рахівської зони. Палеонтологічний збірник. № табл. І, Львів. 2008.
 47. Лещух Р., Мар’яш І. Амоніти з нижньої частини розрізу верхньої крейди Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. № 40, табл. І. Львів. 2009. С. 62–
 48. Лещух Р., Мар’яш І. HoplitesdentatusSowerbyз базальних верств крейди Волино-Поділля. Викопна фауна і флора України. Палеонтологічний та стратиграфічний аспекти. Збірник наукових праць інституту Геологічних наук НАН України. Київ. 2009. С.134–138.
 49. Неміш В. Перша знахідка амонітів у неокомських флішоїдних відкладах Рахівської зони в басейні р. Боржави. Палеонтологічний збірник. № 42, Львів. 2010. С. 59–
 50. Лещух Р. Перша знахідка представників підроду Parapeltoceras Schindewolf. 1925 у верхньокеловейських відкладах Українських Карпат. Палеонтологічний збірник  № Львів. 2010. С. 66–69.
 51. Лещух Р., Гоцанюк Г., Федькович І., Хевпа 3. Деякі нижньокрейдові амоніти з верхньої частини тешинсько-градиштських верств Сілезької одиниці Західних Карпат. Палеонтологічний збірник. № Львів. 2012. с. 67–76.
 52. Лещух Р., Хевпа З. Про вік стрийської світи Українських Карпат. Палеонтологічний збірник № 45. 2013.
 53. Лещух Р., Мар’яш І. Деякі представники роду Shloenbachia із сеноману Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. № Львів. 2010. С. 70–76.
 54. Лещух Р., Мар’яш І., Курепа Я. Нові знахідки наутилідів з сеноману Північно-Східної частини Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. № Львів. 2012. С. 20–25.
 55. Мар’яш І. Двостулкові молюски з верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля. . Палеонтологічний збірник. № Львів. 2007. С. 26–30.
 56. Мар’яш І., Курепа Я. Знахідки великих амонітів підродини Puzosinae у верхньосеноманських відкладах Північно-Східної частини Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. №45. Львів. 2013. С.11–16.
 57. Мар’яш І., Курепа Я. Знахідки акантоцератид з сеноманських відкладів Волині. Палеонтологічний збірник. №43. Львів. 2011. С.56–64.
 58. Мар’яш І., Курепа Я. Гетероморфні амоніти з середнього сеноману північно-східної частини Волино-Поділля. Палеонтологічний збірник. № 46. Львів, 2014. С. 109–118.
 59. Іваніна А.В. Палінологічна характеристика середньодевонських відкладів Волино-Подільської нафтогазоносної області // Біостратиграфічні та палеоекологічні аспекти подієвої стратиграфії. – К., 2000. – С. 14–15.
 60. Ivanina A.V. Podzial palinostratygraficzny utworów wizenu Zaglebia Lwowsko-Wolynskiego // Geologia formacij węglonośnych Polski. – Kraków, 2001. – S. 27–31.
 61. Ivanina A.V. Podzial palinostratygraficzny utworów serpuchowu Zaglebia Lwowsko-Wolynskiego // Geologia formacij węglonośnych Polski. – Kraków, 2002. – S. 37–40.
 62. Іваніна А.В. Розчленування нижньо-середньодевонських відкладів розрізу св. Тихотин–4 за палінологічними даними // Еволюція органічного світу як підґрунття для вирішення проблем стратиграфії. – К.: Логос, 2002. – С. 21–24.
 63. Іваніна А.В. Щодо зіставлення кам’яновугільних відкладів Львівсько-Волинського (Україна) і Люблінського (Польща) басейнів за палінологічними даними // Палеонтол. зб. – № 34. – 2002. – С.134–141. (співавтори Здановський А., Шульга В.Ф.).
 64. Іваніна А.В. Палінологічні критерії нафтогазоносності девонсько-кам’яновугільних відкладів Волино-Поділля // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України . – К., 2003. – С. 90–93.
 65. Іваніна А.В. Аналіз біостратиграфічних даних нижнього та середнього девону північно-західної частини Львіського прогину // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України . – К., 2003. – С. 94–96. (співавтор Стохманська О.)
 66. Porownanie wynikow badan sporowych karbonu w Lwowsko–Wolynskim Zaglebiu Weglowym (Ukraina) i Lubelskim Zaglebiu Weglowym (Polska) // Geologia formacij węglonośnych Polski. – Kraków, 2003. – S. 39–44.
 67. Іваніна А.В. Нерозчинна дисперсна органіка як показник нафтогазоносності девонсько-кам’яновугільних відкладів Волино-Поділля // Палеон. зб. – 2003 – .№ 35. – С. 56–61.
 68. Іваніна А.В. Нові біогенні типи колекторів у девоні Волино-Поділльської НГО // Палеон. зб – № 35. – 2003. – С. 62–66 (співавтори Гаврилець Л., Стохманська О.).
 69. Іваніна А.В. Літологічна та палеонтологічна характеристика стратотипового розрізу іванівської світи нижнього девону у відслоненні біля с. Добровляни Тернопольської обл. // Проблеми стратиграфії фанерозою України. – К., 2004. – С. 64–68 (співавтори Гаврилець Л., Стохманська О.).
 70. Іваніна А.В. Міоспори з живетських (середній девон) відкладів Волино-Поділля // Палеон. зб. – № 36. – 2004. – С. 117–123.
 71. Іваніна А.В. Літолого-фаціальне та палеонтологічне довивчення складеного стратотипу іванівської світи нижнього девону Волино-Поділля // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., 2005. – С. 32–37. (співавтори Гаврилець Л., Стохманська О.)
 72. Іваніна А.В. Палінологічна характеристика “екзотики” Українських Карпат і Передкарпаття // Палеон. зб. – № 37. – 2005. – С. 100–104.
 73. Іваніна А.В. Стан біостратиграфічних досліджень нижньо-середньодевонських розрізів свердловин Волино-Поділля // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою та фанерозою України. – К., 2006. – С. 37–42 (співавтори Стохманська О.Г., Карамишев О.С.).
 74. Іваніна А.В. Середньодевонські доломіти Львівського палеозойського прогину – потенційні колектори вуглеводнів (на прикладі Коржівського кар’єру) // Геологія і геохімія горючих корисних копалин. – № 2. – 2006. – С. 75–84.(співавтори Гаврилець Л., Антонишин В.М.).
 75. Іваніна А.В. Про методики вилучення паліноморф із вмісних осадових порід // Палеон. зб. – 2006. – .№ 38. – С. 99–101.
 76. Іваніна А.В. Уточнення літолого-палеонтологічної характеристики нео- і парастратотипів лопушанської світи середнього девону Волино-Поділля // Палеонтологічні дослідження на Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К., 2007. – С. 74–78.
 77. Іваніна А.В., Константиненко Л.І. Аналіз валідності стратонів нижнього та середнього девону Волино-Поділля // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – 2007. – № 3. – С. 67–73.
 78. Шульга В.Ф., Здановский А., Иванина А.В. и др. Корреляция карбоновых угленосных формацій Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов. – К., 2007. – 427 с.
 79. Іваніна А.В., Константиненко Л.І. Про стандартизовану характеристику місцевих стратиграфічних підрозділів нижнього девону Волино-Поділля // Тектоніка і стратиграфія. – 2007. – Вип. 35. – С. 100–108.
 80. Іваніна А.В. Стандартизована характеристика світ середнього девону Волино-Поділля // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2007. – Вип. 21. – С. 73–82.
 81. Ivanina A. Palynologic characteristic of the Ukrainian Carpathians coal “exotic” // Abstracts of 7-th European coal conference. Lviv, August 26–29, 2008. – Lviv, 2008. – P. 43–44.
 82. Іваніна А.В. Палинологічна характеристика відкладів на межі визейського і серпуховського ярусів (на прикладі Львівсько-Волинського басейну) // Викопні фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти. – Київ, 2009. – с. 54–60.
 83. Іваніна А.В. Про стратиграфічне значення деяких спор з візейсько-серпуховськиїх відкладів (на прикладі Львівсько-Волинського басейну)/ Палеон. зб. – № 40. – 2008. – С. 27–36.
 84. Іваніна А.В. Палінологічна зональність нижньовізейських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи) / Палеон. зб. – 2009. – .№ 41. – С. 9–21.
 85. Томас Г., Томас А., Іваніна А., Шульга В. Про межу візе/серпухов у Львівсько-Люблінському прогині / Палеон. зб. – 2009. – .№ 41. – С. 58–67.
 86. Іваніна А.В. Про проблеми регіональної стратиграфії // Геологічне картування території України, підготовка до видання Держгеолкарти-200. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні: Мат. V науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України. 13–18 вересня, 2010, смт Миколаївка, Крим – К.: УкрДГРІ, 2010. – С. 92–93.
 87. Ivanina A., Tomas A., Tomas A., Shulga V., Matrofailo M. The Visean-Serpuchovian boundary location in the coal-bearing deposits of Lviv-Lublin basin (Ukraine-Poland) // Geoscience secure in future: Abstracts of 8-th European coal conference. Darmstadt, August 26–29, 2010. – Darmstadt, 2010 – 271–272.
 88. Ivanina, Gonyk Ye. Formational conditions of the coal bed n8 of the Lviv-Volyn Basin (Western Ukraine) // Geoscience secure in future: Abstracts of 8-th European coal conference. Darmstadt, August 26–29, 2010. – Darmstadt, 2010 – P. 270–271.
 89. Іваніна А., Гоник Є. Фази формування фітомаси вугільного пласта n8 Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними // Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 7–10 жовтня 2010, Чинадієво. – Львів, 2010. – С. 5–7.
 90. Ivanina А. New approach to the studying of the palynological remnents of the old sedimentary thickness // Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки: Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 65-річчю ЛНУ ім. І. Франка, 13–15 жовтня 2010. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 253.
 91. Ivanina A., Gonyk Ye. Formation conditions of the n8 coal bed by palynological data (Lviv-Volyn basin) // Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки: Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 65-річчю ЛНУ ім. І. Франка, 13–15 жовтня 2010. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. 254.
 92. Іваніна А.В., Іваніна А.В., Шайнога В. Седиментологія. Навч.-метод. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 144 с.
 93. Томас Г., Томас А., Іваніна А., Шульга В., Матрофайло М.Н. О границе между визейским и серпуховским ярусами нижнего карбона в угленосной формации Львовско-Люблинского бассейна (Украина, Польша) //Литология и геология горючих ископаемых: Межвузовский тематический сборник. – Екатеринобург, 2010. – Вып. 4 (20). – С. 125–139.
 94. Іваніна А.В. Палінологічна зональність верхньовізейських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи) // Палеон. зб. – 2010. – .№ 42. – С. 30–45.
 95. Гоник Е.И., Иванина А.В. Умови формування вугільного пласта n8 шахти №1 Нововолинська Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2010. – Вип. 24. – С. 171–182.
 96. Іваніна А.В. Стандартизована характеристика палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis Львівсько-Волинського басейну // Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: Матеріали ХХХІІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2011. – С. 26–27.
 97. Гоник Е.И., Иванина А.В. Послойная палинологическая характеристика n8 угольного пласта Львовско-Волинского басейна (Украина) // Темпы эволюции органического мира и биостратиграфия. Материалы LVII сессии Палеонтологического общества, 5–8 апреля 2011 г. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 51.
 98. Іваніна А., Гоник Е. Палінологічна характеристика вугільного пласта n8 шахти № 1 Червоноградська Львівсько-Волинського басейну // Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти і газу. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка). 6-8 жовтня, 2011 р., Львів. – Львів, 2011. – С. 33-35.
 99. Гоник Е.И., Иванина А.В. Особенности распределения палиноориктоценозов угольного пласта n8 шахты №1 Нововолынская Львовско-Волынского бассейна (Западная Украина) // Проблемы современной палинологии: Материалы XIII Российской палинологической конференции. Т.1. – Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. – С. 136–140.
 100. Ivanina A., Gonyk Ye. Palynological Characteristic of the Bug Suite, Lviv Volyn Basin // 3rd Students International Geological Conference. Ivan Franko National University of Lviv, 2012. – P. 84-85.
 101. Іваніна А., Гоник Е. Про вік бужанської світи Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними // Вісник Льв. ун-ту. Сер. геол. 2011. Вип. 25. С. 139–151.
 102. Гоник Е.И., Иванина А.В. Палінологічне вивчення вугілля пласта n8 Львівсько-Волинського басейну // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів. Матеріали ХХХІV сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2012. – С. 32–34.
 103. Іваніна А., Гоник Е. Літолого-палінологічна характеристика бужанської світи Львівсько-Волинського басейну // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – 2012. – С. 33.
 104. Ivanina A., Gonyk Ye. Lithological and palynological subdivisions of the Bug Suite, Lviv Volyn Basin (Western Ukraine) // Conference proceedings. 4th Students International Geological Conference. Masaryk University, Brno, april 19–21, 2013. – P. 48-49.
 105. Ivanina A., Gonyk Ye. The Mississipian–Pennsilvanian boundary in the Lviv–Volyn Basin (Western Ukraine) // Conference proceedings. 1th International Stratigrafical Congress on srtatigraphy University, Brno, april 19–21, 2013. – P. 48-49
 106. Іваніна А., Гоник Е. Літолого-фаціальна та палінологічна характеристика бужанської світи Львівсько-Волинського басейну // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. – 2012. – C. 53–58.
 107. Іваніна А.В. Деякі спори роду Geminospora з живетських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи) // Палеон. зб. – 2012. – .№ 44. – С. 50–57.
 108. Іваніна А.В. Стандартизована характеристика палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи) // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – Т. 6. – Вип. 1. – 2013. – с. 44–49.
 109. Ivanina A., Gonyk Ye. About Mid-Carboniferous boundary in the Lviv–Volyn coal basin (Western Ukraine) by palynological data // Стратиграфия осадочних образований верхнего протерозоя и фанерозоя. Материалы Международной научной конференции (Киев, 23–26 сентября 2013 г.) – с. 67–68.
 110. Ivanina A., Gonyk Y. Palynological characteristic of the coal bed n8 of the Lviv-Volyn basin (Western Ukraine) // Documenta geonica. – N1. – Ostrava: Ustav geoniky AV CR, 2013. – S. 21–26.
 111. Gonyk Ev., Ivanina А. Definition of the Mississippian–Pennsylvanian Boundary in the Lviv–Volyn Coal Basin (Western Ukraine), Based on Palynological Data // Springer Geology: STRATI 2013. First International Congress on Stratigraphy. At the Cutting Edge of Stratigraphy. Editors Rogйrio Rocha, Joгo Pais, Josй Carlos Kullberg, Stanley Finney. Springer International Publishing: Switzerland, 2014. – Р. 1091-1094.
 112. Ivanina А. Integrated approach to the studying palynological remnants of the Carboniferous of the Volhynian-Podilian margin of the East-Europian platform / А. Ivanina // Палеон. зб. – – № 46. – С. 146–155.
 113. Іваніна А. Кафедрі історичної геології та палеонтології у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 90 років. / А. Іваніна А., Р. Лещух, Г. Гоцанюк // Палеон. зб. – – № 46. – С. 3–10.
 114. Ivanina А. The integraded approach to the palynozones definition in the Carboniferous of the Volhynian-Podolian margin of the East-Europian platform (Western Ukraine) / А. Ivanina // Abstracts of 2nd International Congress on Stratigraphy “Strati 2015”, 19–23 July, 2015, Graz, Austria. – Graz, 2015 – 178.
 115. Іваніна А. Особливості катагенетичного перетворення дисперсної органіки середньопалеозойських відкладів Волино–Подільської окраїни Східноєвропейської платформи за палінологічними даними // Матеріали міжнарод. наук. конферен., присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка «Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки», 7–8 жовтня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 89–
 116. Іваніна А. Узагальнена палінологічна характеристика девонсько-кам’яновугільних відкладів Волино–Подільської окраїни Східноєвропейської платформи / Іваніна А. // Проблеми геології фанерозою України: Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції, 24–26 вересня 2015 р. – Львів, 2015. – с. 22–24.
 117. Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Салінська Г., Підлісна О. Унікальне місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова // Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України», 6–8 жовтня 2016 р., Львів. – Львів, 2016. – С. 32–33.
 118. Іваніна А. В. Біозональне розчленування кам’яновугільних відкладів Волино-Поділля за палінологічними даними / А. В. Іваніна // Матеріали XXXVІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України «Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України». – Київ, 2016. – с. 30–31.
 119. Гоцанюк Г.І., Іваніна А. В., Данилів А. Я., Мар’яш І. М. «Палеонтологічному збірнику» – 55 років / А. В. Іваніна, Г. І. Гоцанюк, Данилів А. Я., Мар’яш І. М. // /Матеріали XXXVІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України «Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України». – Київ, 2016. – с. 14–16.
 120. Іваніна А. Катагенетичні зміни нерозчинної дисперсної органіки як критерій нафтогазоносності девонських і кам’яновугіль-них відкладів Волино-Поділля // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2016. Вип. 30 С. 16–30.
 121. Гоцанюк Г., Іваніна А., Спільник Г., Салінська Г., Підлісна О. Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2016. Вип. 30 С. 149‑158.
 122. Іваніна А., Борняк У., Стасюк О. Природний кам’яний матеріал оборонної вежі с.П’ятничани на Львівщині // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2016. Вип. 30 С. 137-148
 123. Борняк У.І., Іваніна А.В., Стасюк О.В. Природні камені оборонної вежі с. П’ятничани на Львівщині // Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння. Зб. мат. міжнар. наук.- практ. конф. Київ, 2016 С. 50‑52
 124. А. В. Іваніна Розчленування фаменських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноевропейської платформи на біозони за палінологічними даними // Матеріали XXXVІІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України «40 років Палеонтологічному товариству України». – Київ, 2017. – с. 70–71.
 125. Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна Літолого-палеонтологічна характеристика унікального місцезнаходження міоценової біоти в парку Знесіння, м. Львів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Мат. Міжнародного геологічного форуму (19-24 червня 2017 року, м. Одеса) К.: УкрДГРІ, 2017. – С. 149-153.
 126. Ivanina А. Mid-Carboniferous boundary in the Lviv-Volyn coal basin difined by palynological data // Проблеми геології фанерозою України. Мат. VІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 9­–11 жовтня, 2017 р. – С. 76‑79.
 127. Іваніна А. Стандартизована характеристика природних геологічних об’єктів регіонального ландшафтного парку Знесіння (Львів) / Антоніна Іваніна, Оксана Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. ‑ 2017. ‑ Вип. 31. ‑ С. 118–129.
 128. Іваніна А. Палінологічна зональність кам’яновугільних відкладів Волино‑Подільської окраїни Східноєвропейської платформи / Антоніна Іваніна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. ‑ 2017. ‑ Вип. 31. ‑ С. 67‑78.
 129. Борняк У., Іваніна А. «Демнянський камінь» в архітектурі галицьких міст // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття: матеріали наук.-практ. конференції, 24-25 квітня 2017 р., Борислав-Східниця. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2017. – 116 с.
 130. Ivanina А. The Famenian palynological zonation of Volyn–Podillya / Antonina Ivanina // Проблеми геології фанерозою України: зб. наук. праць; за ред. Р. Лещуха. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 96‑99.
 131. Іваніна А.В. Природні камені оборонної вежі с. П’ятничани на Львівщині / Іваніна А., Борняк У., Стасюк О. // Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння: зб. мат. міжнар. наук.- практ. конф. ‑ Київ, 2016. ‑ С. 50‑52.
 132. Іваніна А.В. Проект геотуристичної стежки у регіональному ландшафтному парку „Знесіння” (Львів) / Антоніна Іваніна, Олександр Завадович, Юрій Зінько, Оксана Підлісна // Геотуризм: практика і досвід: зб. мат. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 26‑28 квітня, 2018, Львів – Львів: Каменяр, 2018. ‑ С. 50‑53.
 133. Іваніна А.В. Міоценова біота як геотуристичний об’єкт регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (Львів) / Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Підлісна О. // Геотуризм: практика і досвід: зб. мат. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 26‑28 квітня, 2018, Львів – Львів: Каменяр, 2018. ‑ С. 54‑56.
 134. Іваніна А.В. Потенційні об’єкти міського геотуризму Львова / Іваніна А., Борняк У. // Геотуризм: практика і досвід: зб. мат. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 26‑28 квітня, 2018, Львів – Львів: Каменяр, 2018. ‑ С. 46‑49.
 135. Іваніна А.В. Літогенотипи нараївських вапняків околиць с. Малий Любін (Львівська область) Львова / Іваніна А., Борняк У., Костюк О. // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: зб. мат. наук. конф. – Київ, 2018. ‑ С. 18.
 136. Іваніна А.В. Систематизація та характеристика геотуристичних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів) / Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Салінська Г., Підлісна О. // Вісник Дніпропетроського університету. Геологія, географія. – 2018. – № 26 (1). – С. 50‑63. doi: 10.15421/111806
 137. Ivanina A. Famenian palynostratigraphy of the Volyn–Podillya margin of the East–Europian platform / Ivanina A. // Dniprop. Bulletin. Geology, geography. – 2018. – N 26 (1). – P. 71‑78. doi: 10.15421/111808
 138. Стасюк О., Борняк У., Іваніна А. Проблеми збереження і реставрації кам’яних елементів боронних мурів Львова // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій: збірник наукових статтей. №10. Холм-Львів, 2018. С. 152‑159.
 139. А. В. Іваніна Палінологічна характеристика турнейських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи // Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: Матеріали міжнародної наукової конференції та XXXІX сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2019. – с. 22–24.
 140. Іваніна А., О. Підлісна, Г. Гоцанюк, Ю. Зінько, Н. Чучман Геотуристична стежка у регіональному ландшафтному паpку “Знесіння” (Львів) // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи: збірник статей Всеукраїнської наково-практичної конференції з міжнародною участю. Ч. 2. – Львів, 2019. – с. 60‑70.
 141. Іваніна A. Стандартизована характеристика палінозон девону Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи / A. Іваніна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. ‑ 2018. ‑ Вип. 32. ‑ С. 30‑53.
 142. А. Іваніна, О. Підлісна, Г. Гоцанюк, Н. Чучман Геотуристичні маршрути регіональним ландшафтним паpком “Знесіння” (Львів) // Вісник Львівського університету. Сер. геол. ‑ 2018. ‑ Вип. 32. ‑ С. 54‑62.
 143. Bornyak I. Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine) / U.I. Bornyak, А. V. Ivanina, H. I. Hotsanyk, I. V. Shaynoha // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. – 2020. – N 29 (3). – P. 447‑459. DOIhttps://doi.org/10.15421/112040
 144. Іваніна А. Методологічні засади застосування палінології у стратиграфії / А. Іваніна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 32. – С. 30-53.
 145. Іваніна А. Палінологічна характеристика середньопалеозойських відкладів Волино-Поділля / А. Іваніна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 33. – С. 47-59.
 146. Іваніна А. Систематизація і стислий огляд геотуристичних об’єктів міста Львова / А. Іваніна, У. Борняк, Г. Гоцанюк, І. Шайнога // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 33. – С. 60-77.
 147. Козловський Р. Потенційний геотуристичний об’єкт – сеноманська біота долини річки Жван (Поділля) / Р. Козловський, А. Іваніна // IV Міжнар. наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : матер. доп. 22-24 жовтня 2020, – Львів : Каменяр, 2020. – С. 93–96.
 148. Базюк Х. Петрографічна характеристика бруківки з природного каменю вулиць Львова / Х. Базюк, О. Дмитрах, А. Іваніна, Л. Савостяник // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 4-6 листоп. 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 68-71.
 149. Гоцанюк Г. Палеонтологічному музею у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 115 років / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, А. Данилів, Р. Лещух, І. Мар’яш // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 4-6 листоп. 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 9-13.
 150. Медвідь Т. Літолого-фаціальна характеристика нижньо-середньодевонських відкладів Волино-Подільської нафтогазоносної області / Т. Медвідь, А. Іваніна // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 4-6 листоп. 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 32-37.
 151. Побережська І. В. Літологічна характеристика девонських червоноколірних відкладів (с. Вістря, Тернопільська обл.) / І. Побережська, А. Іваніна, Н. Білик, У. Борняк [та ін.] // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 4-6 листоп. 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 61-65.
 152. Геологічному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 75 років: довідково-інформаційне видання / Микола Павлунь, Орест Матковський, Євгенія Сливко, Петро Білоніжка, Антоніна Іваніна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 208 с.
 153. Ivanina А. Complex palynological characteristic of Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis zone from Bashkirian (Lower Pennsylvanian) of Volyn-Podillia margin of the East-European platform / А. Ivanina // Палеон. зб. – – № 52. – С. 3–10.
 154. Іваніна А. Деякі зонотрілетні міоспори з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи / А. Іваніна А. // Палеон. зб. – – № 52. – С. 12–22.
 155. Lucas S.G. Cenozoic Vertebrate footprint ichnotaxa named by O.S. Vyalov in 1965 and 1966 // Cenozoic Vertebrate Tracks and Traces. New Mexico Museum of Natural History and Science. Bulletin 42. 2007. P. 112–148.